« Previous | Next»

13.02.08

會仈反省其民族乍會得著神其拯救

Posted in Belief | 19:29

儂真稠共歷史比喻做蜀面鏡,nâ 中國儂掏者鏡 ng 是卜照自家,反倒去照別儂……

Nièng-nièng-màng gáu nièng-muōi hī dâung sì-găng, Dṳ̆ng-guók diâng-diŏh â̤ kŭi-diēng gé-niêng Nàng-gĭng Duâi-ngiŏk-sák (南京大虐殺) gì uăk-dông. Buōng-dā̤ gōng, gé-niêng mìng-cŭk căi-nâng éng-găi-sié sáung sê cĭng ô é-ngiê. Bók-guó cê̤ṳ sá̤ gáu duâi, găk nguāi éng-chiông diē-sié, nàng-gă gáu-kuŏ-cṳ̆, guōng-bó̤, diêng-sê dŭ sê găk lā̤ sŏng-duòng Nĭk-buōng-nè̤ng ô nuâi ngài-áuk, nâ huāng-sēng cê-gă mìng-cŭk cô̤i-kiĕng gì uâ siŏh guó dŭ ng gōng. Nè̤ng cĭng sèu gâe̤ng lĭk-sṳ̄ bī-ê̤ṳ có̤ siŏh miêng giáng, nâ Dṳ̆ng-guók-nè̤ng dò̤ ciā giáng ng sê buóh ciéu cê-gă, huāng dó̤ kó̤ ciéu bĕk-nè̤ng.

Nguāi siŏng-séng, mâ̤ báik huāng-sēng cê-gă gì mìng-cŭk, â̤ īng-uōng sêu Siông-dá̤ gì có. Dṳ̆ng-guók gūi chiĕng nièng kŏ̤-ngiŏk cê̤ṳ-iù mò̤-miĕk ìng-séng gì lĭk-sṳ̄, ciáh sê gê̤ṳng-dô̤i ké̤ṳk bĕk guók chĭng-luŏh gì gŏng-buōng nguòng-ĭng. Siōng káng lâ, Ī-sáik-liĕk uòng-guók ké̤ṳk ê-băng-ìng miĕk-uòng, ĭ gì cṳ̄-mìng ké̤ṳk liù-huóng gáu sié-gái gáuk dó̤i, Iù-tái-nè̤ng sê cuông gé-niêng hī dâung pĭ-chāng lĭk-sṳ̄ ·gì nĭ? Nè̤ng táu-dā̤ dŭ mò̤ hièng-hâung ê-băng siù-dĭk, nêng-ùi ciā kū-nâng dŭ sê mìng-cŭk buōng-sĭng gì cô̤i-áuk sêu diŏh Siông-dá̤ sīng-puáng gì nguòng-gó, niông cê-gă lì sìng-liāng cuòng-buô cáik-êng.

Mūi huòi káng giéng Iù-tái-nè̤ng găk Să̤-chiòng (西墙, Western Wall) sèng-dāu gì-dō̤, tiè-mà, huói-cô̤i gì sèng-âu, nguāi dŭ iā gāng-dông. Nṳ̄ téng ciā huŏng-miêng cêu â̤ káng dék chók nàng-gă Dṳ̆ng-guók-nè̤ng gâe̤ng ĭ-gáuk-nè̤ng gì chă-biék lāu. Mâ̤ báik gó diŏh dīng nuâi òng, nàng-gă Dṳ̆ng-guók-nè̤ng ciáh â̤ ŏ̤h Iù-tái-nè̤ng kó̤ huāng-sēng cê-gă. Ĭng-ôi nâ ô gáu hiā sèng-âu, nàng-gă ciáh â̤ dáik diŏh Sìng gì cīng-géu.

Print View

15 Comments | "會仈反省其民族乍會得著神其拯救" »

Add comment

Add comment
 authimage