« Previous | Next»

24.01.08

卜噯重新學德語了

Posted in Life | 18:19

Dâi-hŏk sì-dô̤i Dáik-ngṳ̄ sê nguāi sōng-siŭ gì dâ̤ nê nguôi-ngṳ̄. Hiā sèng-âu ŏ̤h Dáik-ngṳ̄ cêng ·gó̤ kṳ̀ng-gīng, dṳ̀ kī bàng-só gṳ̆ng sĭng-săng siông-dòng, cê-gă gó mā̤ iā sâ̤ cṳ̆ liêng-sĭk, nĭk-nĭk-cā kók hăk-hâu gì chéu-lìng diē duâi-siăng buôi cṳ̆, màng-buŏ nâ mò̤ nó̤h có̤ cêu káng Dáik-guók diêng-īng ŏ̤h tiăng-lĭk gâe̤ng kēu-ngṳ̄, cĭng-cĭng siŏh-dék-dék sì-găng dŭ ng lâung-hié. Haha, mò̤ piéng nṳ̄, có̤ hŏk-sĕng-gŏ̤ sèng-âu nguāi táu-dā̤ dŭ iā kīng tĕ̤k, sĭng-săng dŭ dék tiáng nguāi. Nguāi gé hēng diâng, dâi-sé gĭ-muăk Dáik-ngṳ̄ kō̤-cṳ̆, kō̤-guóng ciáh huák lŏ̤h lì mò̤ buáng dēng-cṳ̆ng, nguāi cêu chiàng lâi ·gó̤, giék-guō dáik 93 hông, cuòng hiê dâ̤ ék miàng; sĭng-săng bŏ̤ nguāi tĕ̤k Dáik-ngṳ̄ iā lê-hâi ·nĭ...

大學時代德語是我選修其第二外語。嘻辰候學德語盡去勤謹,除起平素跟先生上堂,自家故買野侈書練習,日日早屈學校樹林底大聲背書,暝晡 nâ 無乇做就看德國電影學聽力共口語,真真蜀滴滴時間都伓浪費。哈哈,無騙汝,做學生哥辰候我透底都野肯讀,先生都啲疼我。我記很定,大四期末德語考書,考卷乍發落來無半點鐘,我就成唻去,結果得93分,全系第一名;先生褒我讀德語野利害呢……

Ài, huòi dŭ sê gô-dā̤-dā̤ gì dâi-gié lāu...Embarassed 06 nièng iĕk-tiĕng nguāi Dâi-hŏk bék-ngiĕk, gáu dāng Dáik-ngṳ̄ gì nó̤h gī-hù mò̤ dŭng guó. Nguāi gó háng cê-gă tàu-sìng mò̤ ngài, ī-sèng ŏ̤h gì nó̤h mò̤ ông-dà̤ éng-găi. Ék-dĭk gáu sèng siŏh nguŏk uàng cṳ̆-dáing, nguāi sùi-biêng gēng siŏh buōng Dáik-ngṳ̄ chŭ-gék siēu-suók dò̤ kī ·kó̤ tĕ̤k, muōng huāng gūi hiĕk -- Uák-hâ! Cī sâ̤ dăng-sṳ̀ dŭ mâ̤ gé lāu ·a??!! Nguāi dŏng-â cêu báik-duòng, nguāi tàu-nō̤ diē-sié gì Dáik-ngṳ̄ dĭ-sék dŭ giék tì-dṳ̆-măng ·gó̤ lāu.

唉,噲都是舊底底其代計了……Embarassed06年熱天我大學畢業,遘仱德語其乇幾乎無 dŭng 過。我故 háng 自家頭神無呆,以前學其乇無問題應該。一直遘前蜀月 uàng 書店,我隨便揀蜀本德語初級小説掏起去讀,罔反幾頁——哇哈!只侈單詞都 mâ̤ 記了啊??!!我當下就仈傳,我頭腦底勢其德語知識都結蜘蛛鞔去了。

Tó̤i-huói mò̤-nó̤h-sāi. Nguāi duōng chuó âu cêu gâe̤ng nguāi ī-sèng Dáik-ngṳ̄ gáu-cài gâe̤ng bék-gé cuòng-buô huăng chók lì lôi hō̤, giók-é dṳ̀ng-sĭng kăi-sṳ̄ ŏ̤h. Hiêng-câi nĭk-nĭk dṳ̆ng-ngū dò̤ buáng dēng-cṳ̆ng tĕ̤k Dáik-ngṳ̄ siēu-suók, màng-buŏ buôi dăng-sṳ̀, ŭng ngṳ̄-huák. Lâng lā̤-buái muôi gáu, nguāi giéng-gáe̤k cê-gă gì Dáik-ngṳ̄ gé-é bô mâing-mâing chĭng-chāng ·gó̤.Laughing

退悔無乇使。我轉厝後就共我以前德語教材共筆記全部翻出來類好,決意重新開始學。現在日日中午掏半點鐘讀德語小説,暝晡背單詞,溫語法。兩禮拜未遘,我見覺自家其德語記憶仅慢慢清醒去。Laughing

Sèu-sèu tiăng nè̤ng gōng, Ĭng-ngṳ̄ sê sié-gái ngṳ̄-ngiòng, nàng-gă ŏ̤h Ĭng-ngṳ̄ cêu ô gáu lāu, nâ nguāi dó̤i ciā káng-huák ô é-giéng: Muōi siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, dŭ sê siŏh cṳ̄ng gì-dĕk gì ùng-huá mì-sāng, dŭ sê ìng-lôi káng sié-gái gì siŏh cṳ̄ng huŏng-sék. Gó-chṳ̄ dŏ̤ ŏ̤h siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng cuŏk-dó̤i â̤ iéh nṳ̄. Sié-nó̤h? Siông-băng kák mòng?? Mò̤ èng ŏ̤h dâ̤ nê nguôi-ngṳ̄??? Cuòi dŭ sê nṳ̄ diâng-tè̤ng, cê-gă piéng cê-gă!

稠稠聽儂講,英語是世界語言,儂家學英語就有夠了,nâ 我對啫看法有意見:每蜀種語言,都是蜀種奇特其文化遺產,都是人類看世界其蜀種方式。故此多學蜀種語言絕對會益汝。什乇?上班 kák 忙??無閒學第二外語???嚽都是汝定蟲,自家騙自家!

Sié-gái cī-māng sâ̤ ngṳ̄-ngiòng: Dáik-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄, Ngò̤-ngṳ̄, Să̤-băng-ngà-ngṳ̄, Nĭk-ngṳ̄...  Dó̤-dā̤ sōng dĭ siŏh cṳ̄ng ciáh hō̤ nĭ? Nâ gái ké̤ṳk nguāi siŏh huòi dṳ̀ng-sĭng sōng-dĕk gì gĭ-huôi, nguāi gó â̤ sōng Dáik-ngṳ̄. Dáik-guók sê hiêng-dô̤i diék-hŏk gì ièu-lài, cuòi tiék-ngâing gâe̤ng Dáik-guók-nè̤ng mìng-cŭk ngṳ̄-ngiòng gì ngièng-gīng, mī-lâ̤, chṳ̆ng-muāng dé-hiê ô siŏng-găng.

世界只蠻侈語言:德語、法語、俄語、西班牙語、日語……到底選底蜀種乍好呢?Nâ 介乞我蜀回重新選擇其機會,我故會選德語。德國是現代哲學其搖箂,嚽鉄硬共德國儂民族語言其嚴謹、美麗、充滿智慧有相干。

Mò̤ dâng. Dāng nguāi dŏng-cĭng ó̤i dṳ̀ng-sĭng ŏ̤h Dáik-ngṳ̄ lāu. Nguāi buóh ó̤i duâi-siăng gáe̤ chók siăng: "Ich liebe Deutsch!"

無 dâng。仱我當真噯重新學德語了。我卜噯大聲告出聲:“Ich liebe Deutsch!

Print View

79 Comments | "卜噯重新學德語了" »

«Previous   1 2 3 4

Add comment

Add comment
 authimage