« Previous | Next»

19.01.08

Jesus Camp

Posted in Critiques | 01:24

Jesus Camp, Dṳ̆ng-ùng iâ huăng-ĭk siàng "Gĭ-dók Iàng" (基督營), sê siŏh buô kiák diŏh 2006 nièng gì Mī-guók diêng-īng, diē-sié gé-luŏh Mī-guók siŏh dêng Ngū-sùng-cŭng (Pentecostalism) gì gáu-dù cū-cék hâ-lêng-iàng uăk-dông, niông niāng-gŏ̤ hŏk-sĭk sĭk-ciēng séng-ngiōng, ó̤i "ôi Gĭ-dók dŏk duōng Mī-guók". Ĭ-gáuk-nè̤ng sê cĭng bō̤-siū gì séng-dù, sū sŏng-iòng gì sṳ̆-siōng sĭk-câi kák piĕng-gék: sêng-cé páh-băh gōng, ĭ-gáuk-nè̤ng sê găk lā̤ indoctrinate, ng-sê teach. Nguāi kō̤-ngì, cī dêng Ngū-sùng-cŭng gáu-dù sê còng-é ciŏng Mī-guók duōng-biéng có̤ siŏh bĭk "Céng-gáu-hăk-ék" (Caesaropapism) gì guók-gă, cêu chiông Ĭ-sṳ̆-làng guók-gă siông.
DSC06872.jpg

Â̤ mâ̤ báik indoctrinate gâe̤ng teach gì chă-biék? Teach sê gó̤-só nṳ̄ siŏh iông dâi-gié, bêng-chiā  gá nṳ̄ lī-séng sṳ̆-kō̤ gì huŏng-huák; nâ indoctrinate nĭ, sê gó̤-só nṳ̄ siŏh iông dâi-gié, dáng-sê nṳ̄ mâ̤-sāi că-muóng ôi-sié-nó̤h, nṳ̄ diŏh mò̤ dèu-giông ciék-sêu, cêu chiông ké̤ṳk sā̤-nō̤ siông.

Huòi ĭ-gáuk-nè̤ng ô indoctrinate sié-nó̤h-nó̤h ké̤ṳk niê-giāng nĭ? Nguāi éng-chiông bī-gáu chĭng gì, sê diē-sié siŏh ciéh miàng giéu lō̤ Fischer gì bùi nṳ̄-gái gá gì uâ. Ĭ duâi gáe̤: "Harry Potter ng-sê ĭng-hṳ̀ng! Ŭ-sṳ̆ sê Siông-dá̤ dék duâi gì siù-dĭk! Harry Potter nâ uăk diŏh Gô-iók sì-dô̤i tiék-ngâing â̤ ké̤ṳk chṳ̄ sī!" Nguāi tiăng giéng diŏh ciā uâ, guòng sĭng dŭ chuŏ-luŏh lâ.Surprised Niāng-gŏ̤ tiăng uòng iâ sê duâi tiè-mà, dāng duōng chuó dŭ mò̤ gāng káng Harry Potter ·gó̤ lāu.

Nguāi iâ sê siŏh ciéh hông-gáu ·gì. Bók-guó nguāi báik-duòng, Gĭ-dók-gáu dék kĭng-gói gì nó̤h cêu sê ĭ dó̤i ùng-huá dŏ̤-nguòng-séng (cultural diversity) gì kuăng-ṳ̀ng, Să̤-huŏng sié-gái iâ ciáng sê ĭng diŏh cuòi ciáh dáik hók. Nâ sê gōng, Gĭ-dók-gáu â̤ tó̤i duōng gáu Dṳ̆ng-sié-gī gì bō̤-siū sì-dô̤i, nàng-gă gì ùng-mìng iâ gṳ̆ng lā̤ cà̤ kŭi dó̤-chiă ·gó̤ lāu.

Print View

15 Comments | "Jesus Camp" »

Add comment

Add comment
 authimage