19.03.08

請填藏儂自由

Posted in Politics | 18:23

我仈傳自由對 giĕng-dṳ̆k 儂其意義。儂其自由,是該當勢攖國家利益懸頂邊……

Cī-bŏng diŏh Să̤-câung huák-sĕng gì dâi-gié, gāng-dĭk cêu sê 89 nièng Lĕ̤k-sé Sê̤ṳ-giông gì tṳ̀ng-sĭng siông-iēng. Dṳ̆ng-gê̤ṳng kĕk ū-lĭk ngâing áik giâ Să̤-câung hù-siông gì káung-ngiê. Gé̤ṳ bó̤-dô̤, ī-gĭng ô gūi-sĕk ciéh nè̤ng ké̤ṳk tài sī, báh-siông nè̤ng sêu siŏng. Hiêng-káik-sì, céng-hū ī-gĭng gâe̤ng Să̤-câung hŭng-sō̤ lâi ·gó̤, pái buô-dôi bā-siū, mâ̤ kīng gé-ciā iù-káh diē. Páh ché̤ṳng siăng, tiè-mà siăng, gáe̤-géu siăng; háik, gâng gâe̤ng mĕk-cāi... Cuòi cêu sê Să̤-câung, găk Dṳ̆ng-gê̤ṳng tūng-dê â-dā̤ cĭng-sĭk gì Să̤-câung...

Ká̤-sié Să̤-câung-nè̤ng â̤ siōng giàng gáu gă̤-dŏng huāng-káung Dṳ̆ng-gê̤ṳng? (Gì-sĭk cuòi dŭ sê ĭng-ôi Dṳ̆ng-gê̤ṳng giĕ-nièng-màng buóh bâing Ó̤-ông, dăng cêu găk Să̤-câung gì sê-miêu diē-sié kŭi-diēng "ái-guók gáu-ṳ̆k", âing-cié hù-siông gì cŭng-gáu uăk-dông, gó-chṳ̄.) Muōi siŏh huòi Să̤-câung huák-sĕng cūng-kuāng dâi-gié, Dṳ̆ng-gê̤ṳng diâng-diŏh â̤ lâi Dăk-lâi Lăk-mà. Nàng-gă guó-éu siōng lâ cêu â̤-báik cuòi sê iā-gōng lāu: Dăk-lâi Lăk-mà liù-uòng găk nguôi-guók, ĭng-ôi Dṳ̆ng-guók sĭng-ùng hŭng-sō̤, Să̤-câung nô̤i-buô cêng sâ̤ dâi-gié ĭ dŭ mâ̤ hiēu, dăng cuōng â̤ gâe̤ng ĭ "Dăk-lâi Lăk-mà Cĭk-tuàng" ô gáng-guó?

Nguāi buōng-sĭng ng sê Câung-cŭk, nguāi táu-dā̤ muôi kó̤ guó Să̤-câung, dó̤i huāi-nē̤ iâ mò̤ sié-nó̤h éng-chiông. Dáng-sê, nguāi báik-duòng cê̤ṳ-iù dó̤i giĕng-dṳ̆k nè̤ng gì é-ngiê. Nè̤ng gì cê̤ṳ-iù, sê găi-dŏng-sié ĕng guók-gă lê-iéh gà̤-dēng-bĕng. Buáng sié-gī sèng nàng-gă dŏk kó̤ Câung-nè̤ng gì cê̤ṳ-iù, găi-dŏng dèng ké̤ṳk ĭ-gáuk-nè̤ng, cuòi cêu sê nguāi gì siōng-huák.

Dṳ̆ng-guók ā, nguāi gì Cū-guók, cī bĭk chṳ̆ng-muāng cô̤i-kiĕng gì guók-gă. Nguāi â̤-sāi dò̤ sié-nó̤h lì cīng-géu nṳ̄? Nguāi tō̤ mâ̤ diŏh dák-áng. Cuō ā, Nṳ̄ buóh-ó̤i cuōng ăng-bà̤ nàng-gă Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk gì ê-lài nĭ? Găk cŭ-uái, hióng siông nguāi dék gièng-sĭng gì gì-dō̤.

Print View