02.02.08

是上帝創造世界,承認嚽野重要

Posted in Belief | 00:40

Châung-sié-gé diē-sié gé-cái, sié-gái sê iù siŏh ciéh Siông-dá̤ iâ nâ ô siŏh ciéh Siông-dá̤ sū châung-cô̤ gì. Siông-dá̤ gì châung-sié â̤ téng lâng huŏng-miêng lì suók-mìng.

Tàu siŏh huŏng-miêng sê Siông-dá̤ châung-cô̤ gĭng-dáng-nĭk sié-găng sū-iū gì nó̤h. Nàng-gă mĕ̤k-ciŭ káng gì, ngê tiăng gì, pé bê gì, ché̤ṳ-siĕk siòng gì, puòi-hŭ gāng-gáuk gì, sĭng diē siōng gì... cuòng-buô dŭ sê Siông-dá̤ gì châung-cô̤-ŭk. Tiĕng-dê uâng-ŭk dŭ hŭk-cṳ̀ng Siông-dá̤ gì guòng-ŭi. Nè̤ng ng-tĕ̤ng géng-bái Siông-dá̤ gì châung-cô̤-ŭk, iâ ng-sāi giăng ĭ, ĭng-ôi ĭ dŭ sê Siông-dá̤ gì cáuk-pīng. Diŏh gé diâng: nâ ô Siông-dá̤ găi-dŏng sêu géng-bái.

Lêng-nguôi siŏh huŏng-miêng sê Siông-dá̤ cô̤ nè̤ng, cuòi sê Siông-dá̤ châung-sié gì dīng-hŭng. Nè̤ng gì sĕng-miâng uòng-cuòng nguòng cê̤ṳ Siông-dá̤ gì ŏng-diēng, gó-chṳ̄ nè̤ng diŏh kiê-diē, diŏh géng-ói Siông-dá̤. Bók-guó diŏh â̤ gé, nè̤ng sê Siông-dá̤ mì-ék piâng cê-gă iông-sék sū châung-cô̤ gì nó̤h, ké̤ṳk Siông-dá̤ chă̤-kiēng lì guāng-lī sié-găng uâng-ŭk, gó-chṳ̄ nè̤ng iâ diŏh siŏng-séng diŏh kēng-diâng cê-gă gì cŏng-gói.
Print View