19.01.08

Jesus Camp

Posted in Critiques | 01:24

Jesus Camp, Dṳ̆ng-ùng iâ huăng-ĭk siàng "Gĭ-dók Iàng" (基督營), sê siŏh buô kiák diŏh 2006 nièng gì Mī-guók diêng-īng, diē-sié gé-luŏh Mī-guók siŏh dêng Ngū-sùng-cŭng (Pentecostalism) gì gáu-dù cū-cék hâ-lêng-iàng uăk-dông, niông niāng-gŏ̤ hŏk-sĭk sĭk-ciēng séng-ngiōng, ó̤i "ôi Gĭ-dók dŏk duōng Mī-guók". Ĭ-gáuk-nè̤ng sê cĭng bō̤-siū gì séng-dù, sū sŏng-iòng gì sṳ̆-siōng sĭk-câi kák piĕng-gék: sêng-cé páh-băh gōng, ĭ-gáuk-nè̤ng sê găk lā̤ indoctrinate, ng-sê teach. Nguāi kō̤-ngì, cī dêng Ngū-sùng-cŭng gáu-dù sê còng-é ciŏng Mī-guók duōng-biéng có̤ siŏh bĭk "Céng-gáu-hăk-ék" (Caesaropapism) gì guók-gă, cêu chiông Ĭ-sṳ̆-làng guók-gă siông.
DSC06872.jpg

Â̤ mâ̤ báik indoctrinate gâe̤ng teach gì chă-biék? Teach sê gó̤-só nṳ̄ siŏh iông dâi-gié, bêng-chiā  gá nṳ̄ lī-séng sṳ̆-kō̤ gì huŏng-huák; nâ indoctrinate nĭ, sê gó̤-só nṳ̄ siŏh iông dâi-gié, dáng-sê nṳ̄ mâ̤-sāi că-muóng ôi-sié-nó̤h, nṳ̄ diŏh mò̤ dèu-giông ciék-sêu, cêu chiông ké̤ṳk sā̤-nō̤ siông.

Huòi ĭ-gáuk-nè̤ng ô indoctrinate sié-nó̤h-nó̤h ké̤ṳk niê-giāng nĭ? Nguāi éng-chiông bī-gáu chĭng gì, sê diē-sié siŏh ciéh miàng giéu lō̤ Fischer gì bùi nṳ̄-gái gá gì uâ. Ĭ duâi gáe̤: "Harry Potter ng-sê ĭng-hṳ̀ng! Ŭ-sṳ̆ sê Siông-dá̤ dék duâi gì siù-dĭk! Harry Potter nâ uăk diŏh Gô-iók sì-dô̤i tiék-ngâing â̤ ké̤ṳk chṳ̄ sī!" Nguāi tiăng giéng diŏh ciā uâ, guòng sĭng dŭ chuŏ-luŏh lâ.Surprised Niāng-gŏ̤ tiăng uòng iâ sê duâi tiè-mà, dāng duōng chuó dŭ mò̤ gāng káng Harry Potter ·gó̤ lāu.

Nguāi iâ sê siŏh ciéh hông-gáu ·gì. Bók-guó nguāi báik-duòng, Gĭ-dók-gáu dék kĭng-gói gì nó̤h cêu sê ĭ dó̤i ùng-huá dŏ̤-nguòng-séng (cultural diversity) gì kuăng-ṳ̀ng, Să̤-huŏng sié-gái iâ ciáng sê ĭng diŏh cuòi ciáh dáik hók. Nâ sê gōng, Gĭ-dók-gáu â̤ tó̤i duōng gáu Dṳ̆ng-sié-gī gì bō̤-siū sì-dô̤i, nàng-gă gì ùng-mìng iâ gṳ̆ng lā̤ cà̤ kŭi dó̤-chiă ·gó̤ lāu.

Print View

19.01.08

搬厝遘租塊

Posted in Others | 00:47

我罔講汝罔聽... Hmm, ciā miàng sê-ng-sê iā sṳ̆k? Mò̤ dâng, cŭ-uái cô sê GnuDoyng gì sĭng blog, kĕk Bàng-uâ-cê siā ùng-ciŏng gì sū-câi.

Nguāi gó-dā̤ găk YAM gâe̤ng BLOGSPOT dŭ ô ché kŭi guó mū-ngṳ̄ blog, bók-guó dŭ ké̤ṳk GFW hŭng lâi ·gó̤. Diŏh cī dó̤i mò̤ cê̤ṳ-iù gì siâ-huôi, lièng blog dŭ mò̤ dó̤i kŭi, buăng lì buăng kó̤, cĭng chiông siŏh ciéh chék-sié téng siĕh gì mò̤ chuó nè̤ng, cĭng-cĭng iā sêu-guái. Chŭi-iòng cūng-kuāng, nguāi táu-dā̤ dŭ mò̤ gĕ̤h lâi sāi mū-ngṳ̄ siā nĭk-gé gì sĭk-guáng: mū-ngṳ̄ cêu sê nguāi gì mother tongue. Tongue out How can I taste the flavors of my own life with someone else's tongue?

Gó-chṳ̄ nguāi giók-é, diŏh 2008 nièng gì kī-sṳ̄ tṳ̀ng kŭi nguāi gì mū-ngṳ̄ blog, gié-sṳ̆k liêng-sĭk mū-ngṳ̄ gì siā-cáuk nèng-lĭk. Tim sê nguāi hēng găng-dāng gì Dài-uăng bèng-iū. Gēng cē̤-nē̤ kī chuó nguāi cĭng ăng sĭng.

Kō̤-nèng nṳ̄ gì báuk-lāng-ké mò̤ nièng-ngài káng Bàng-uâ-cê. Mò̤ găk-siĕh, uâng FIREFOX káng cêu â̤ ciáng-siòng ·gó lāu.

Print View