24.01.08

卜噯重新學德語了

Posted in Life | 18:19

Dâi-hŏk sì-dô̤i Dáik-ngṳ̄ sê nguāi sōng-siŭ gì dâ̤ nê nguôi-ngṳ̄. Hiā sèng-âu ŏ̤h Dáik-ngṳ̄ cêng ·gó̤ kṳ̀ng-gīng, dṳ̀ kī bàng-só gṳ̆ng sĭng-săng siông-dòng, cê-gă gó mā̤ iā sâ̤ cṳ̆ liêng-sĭk, nĭk-nĭk-cā kók hăk-hâu gì chéu-lìng diē duâi-siăng buôi cṳ̆, màng-buŏ nâ mò̤ nó̤h có̤ cêu káng Dáik-guók diêng-īng ŏ̤h tiăng-lĭk gâe̤ng kēu-ngṳ̄, cĭng-cĭng siŏh-dék-dék sì-găng dŭ ng lâung-hié. Haha, mò̤ piéng nṳ̄, có̤ hŏk-sĕng-gŏ̤ sèng-âu nguāi táu-dā̤ dŭ iā kīng tĕ̤k, sĭng-săng dŭ dék tiáng nguāi. Nguāi gé hēng diâng, dâi-sé gĭ-muăk Dáik-ngṳ̄ kō̤-cṳ̆, kō̤-guóng ciáh huák lŏ̤h lì mò̤ buáng dēng-cṳ̆ng, nguāi cêu chiàng lâi ·gó̤, giék-guō dáik 93 hông, cuòng hiê dâ̤ ék miàng; sĭng-săng bŏ̤ nguāi tĕ̤k Dáik-ngṳ̄ iā lê-hâi ·nĭ...

大學時代德語是我選修其第二外語。嘻辰候學德語盡去勤謹,除起平素跟先生上堂,自家故買野侈書練習,日日早屈學校樹林底大聲背書,暝晡 nâ 無乇做就看德國電影學聽力共口語,真真蜀滴滴時間都伓浪費。哈哈,無騙汝,做學生哥辰候我透底都野肯讀,先生都啲疼我。我記很定,大四期末德語考書,考卷乍發落來無半點鐘,我就成唻去,結果得93分,全系第一名;先生褒我讀德語野利害呢……

Ài, huòi dŭ sê gô-dā̤-dā̤ gì dâi-gié lāu...Embarassed 06 nièng iĕk-tiĕng nguāi Dâi-hŏk bék-ngiĕk, gáu dāng Dáik-ngṳ̄ gì nó̤h gī-hù mò̤ dŭng guó. Nguāi gó háng cê-gă tàu-sìng mò̤ ngài, ī-sèng ŏ̤h gì nó̤h mò̤ ông-dà̤ éng-găi. Ék-dĭk gáu sèng siŏh nguŏk uàng cṳ̆-dáing, nguāi sùi-biêng gēng siŏh buōng Dáik-ngṳ̄ chŭ-gék siēu-suók dò̤ kī ·kó̤ tĕ̤k, muōng huāng gūi hiĕk -- Uák-hâ! Cī sâ̤ dăng-sṳ̀ dŭ mâ̤ gé lāu ·a??!! Nguāi dŏng-â cêu báik-duòng, nguāi tàu-nō̤ diē-sié gì Dáik-ngṳ̄ dĭ-sék dŭ giék tì-dṳ̆-măng ·gó̤ lāu.

唉,噲都是舊底底其代計了……Embarassed06年熱天我大學畢業,遘仱德語其乇幾乎無 dŭng 過。我故 háng 自家頭神無呆,以前學其乇無問題應該。一直遘前蜀月 uàng 書店,我隨便揀蜀本德語初級小説掏起去讀,罔反幾頁——哇哈!只侈單詞都 mâ̤ 記了啊??!!我當下就仈傳,我頭腦底勢其德語知識都結蜘蛛鞔去了。

Tó̤i-huói mò̤-nó̤h-sāi. Nguāi duōng chuó âu cêu gâe̤ng nguāi ī-sèng Dáik-ngṳ̄ gáu-cài gâe̤ng bék-gé cuòng-buô huăng chók lì lôi hō̤, giók-é dṳ̀ng-sĭng kăi-sṳ̄ ŏ̤h. Hiêng-câi nĭk-nĭk dṳ̆ng-ngū dò̤ buáng dēng-cṳ̆ng tĕ̤k Dáik-ngṳ̄ siēu-suók, màng-buŏ buôi dăng-sṳ̀, ŭng ngṳ̄-huák. Lâng lā̤-buái muôi gáu, nguāi giéng-gáe̤k cê-gă gì Dáik-ngṳ̄ gé-é bô mâing-mâing chĭng-chāng ·gó̤.Laughing

退悔無乇使。我轉厝後就共我以前德語教材共筆記全部翻出來類好,決意重新開始學。現在日日中午掏半點鐘讀德語小説,暝晡背單詞,溫語法。兩禮拜未遘,我見覺自家其德語記憶仅慢慢清醒去。Laughing

Sèu-sèu tiăng nè̤ng gōng, Ĭng-ngṳ̄ sê sié-gái ngṳ̄-ngiòng, nàng-gă ŏ̤h Ĭng-ngṳ̄ cêu ô gáu lāu, nâ nguāi dó̤i ciā káng-huák ô é-giéng: Muōi siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, dŭ sê siŏh cṳ̄ng gì-dĕk gì ùng-huá mì-sāng, dŭ sê ìng-lôi káng sié-gái gì siŏh cṳ̄ng huŏng-sék. Gó-chṳ̄ dŏ̤ ŏ̤h siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng cuŏk-dó̤i â̤ iéh nṳ̄. Sié-nó̤h? Siông-băng kák mòng?? Mò̤ èng ŏ̤h dâ̤ nê nguôi-ngṳ̄??? Cuòi dŭ sê nṳ̄ diâng-tè̤ng, cê-gă piéng cê-gă!

稠稠聽儂講,英語是世界語言,儂家學英語就有夠了,nâ 我對啫看法有意見:每蜀種語言,都是蜀種奇特其文化遺產,都是人類看世界其蜀種方式。故此多學蜀種語言絕對會益汝。什乇?上班 kák 忙??無閒學第二外語???嚽都是汝定蟲,自家騙自家!

Sié-gái cī-māng sâ̤ ngṳ̄-ngiòng: Dáik-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄, Ngò̤-ngṳ̄, Să̤-băng-ngà-ngṳ̄, Nĭk-ngṳ̄...  Dó̤-dā̤ sōng dĭ siŏh cṳ̄ng ciáh hō̤ nĭ? Nâ gái ké̤ṳk nguāi siŏh huòi dṳ̀ng-sĭng sōng-dĕk gì gĭ-huôi, nguāi gó â̤ sōng Dáik-ngṳ̄. Dáik-guók sê hiêng-dô̤i diék-hŏk gì ièu-lài, cuòi tiék-ngâing gâe̤ng Dáik-guók-nè̤ng mìng-cŭk ngṳ̄-ngiòng gì ngièng-gīng, mī-lâ̤, chṳ̆ng-muāng dé-hiê ô siŏng-găng.

世界只蠻侈語言:德語、法語、俄語、西班牙語、日語……到底選底蜀種乍好呢?Nâ 介乞我蜀回重新選擇其機會,我故會選德語。德國是現代哲學其搖箂,嚽鉄硬共德國儂民族語言其嚴謹、美麗、充滿智慧有相干。

Mò̤ dâng. Dāng nguāi dŏng-cĭng ó̤i dṳ̀ng-sĭng ŏ̤h Dáik-ngṳ̄ lāu. Nguāi buóh ó̤i duâi-siăng gáe̤ chók siăng: "Ich liebe Deutsch!"

無 dâng。仱我當真噯重新學德語了。我卜噯大聲告出聲:“Ich liebe Deutsch!

Print View

22.01.08

關於母語文學底勢使詞其蜀批想法

Posted in Mother Tongue | 18:34

Sèng gūi nĭk siŏh ciéh Hók-chiăng-diê gâe̤ng nguāi gōng, Mìng-dŭ Biék-gé (閩都別記) gŏng-buōng cêu ng-sê Hók-ciŭ-uâ ùng-hŏk. Huāng lì huāng kó̤, ĭ gāng-gáuk guòng cṳ̆ dŭ sê gū-diēng Băh-uâ-ùng, nâ Bàng-uâ lièng ōng dŭ mò̤. Nguāi cêu muóng ĭ: "Nṳ̄ ô mò̤ tiăng guó mìng-kiŏk hĕ̤k-ciā sê bìng-uâ? Ô mò̤ giéng-gáe̤k diē-sié gì ngṳ̄-ngiòng gâe̤ng nàng-gă bàng-só-siòng gōng gì uâ chă iā huông?" Ĭ éng nguāi, táu-dā̤ mò̤ tiăng guó.

Gōng sĭk-uâ, nguāi cê-gă iâ sê diōng-duâi ī-hâiu ciáh kăi-sṳ̄ ŏ̤h tiăng mìng-kiŏk gâe̤ng bìng-uâ. Sèng bŏng nguāi găk lā̤ káng Hók-ciŭ sĭng kiák gì bìng-uâ dông-mâng Găng Guók-bō̤ (甘國寶), cêu huák-hiêng diē-sié gì ô sâ̤ cê-sṳ̀ dŭ sê téng Guăng-uâ cióh diē gì. Pī-ṳ̀-gōng, "three days later", bàng-só nàng-gă dŭ sê gōng "săng nĭk cĭ hâiu" (日) hĕ̤k "săng gĕ̤ng cĭ hâiu" (工), bìng-uâ sĭng-săng â̤ gōng "săng tiĕng cĭ hâiu" (天); "suddenly", Hók-ciŭ-uâ buōng-dā̤ sê gōng "hàng-bók-siŏh-sì" (含不蜀時), bìng-uâ sĭng-săng â̤ gōng "dŏk-iòng-găng" (突然間), dŭ ké̤ṳk Pū-tŭng-uâ siŏh-iông; Gó ô, muōi cĭk sák-muōi, bìng-uâ sĭng-săng dŭ â̤ gōng siŏh guó "chiā téng â huòi cái chiàng" (且聽下回再成), nâ mò̤ káng cê-máuk, nguāi cuŏk-dó̤i tiăng mâ̤ lì. "聽" găk Hók-ciŭ-uâ diē-sié ô 4 cṳ̄ng tĕ̤k-huák, 1) tiăng, cêu sê nè̤ng cêng sèu sāi gì tĕ̤k-huák; 2) tiáng, cuō-iéu sāi-ê̤ṳng diŏh "X-gōng-Y-tiáng" gì sṳ̀ diē-sié, chiông "chék-gōng-báik-tiáng"; 3) tĭng; 4) téng. Ciā dâ̤ 3 cṳ̄ng gâe̤ng dâ̤ 4 cṳ̄ng sṳ̆k diŏh ùng-ĭng (literary readings), cuòi cêu sê gōng, kēu-ngṳ̄ cĭng ciēu sāi dék. Nguāi iâ ô găk lā̤ siōng, ĭ cuōng-gì ng sāi nè̤ng sèu-sèu sāi-ê̤ṳng gì "tiăng", huāng dó̤ kó̤ sāi cī-māng săng-hông gì "téng" nĭ?

Buóh liēu-gāi cī piĕ ông-dà̤ gì dák-áng, nguāi sĕng dái liĕk-ôi káng gūi ciéh Ĭng-ngṳ̄ diē-sié gì cióh-sṳ̀ (loanwords). Nguāi muōng tiù 3 ciéh: "audience", "retrospect", "commence". Chiông cūng-kuāng gì sṳ̀ gó ô iā sâ̤, ĭ dŭ sê Ĭng-ngṳ̄ diŏh lĭk-sṳ̄ huák-diēng sèng-âu téng Lá-dĭng-ngṳ̄ gâe̤ng Huák-ngṳ̄ diē-sié cióh diē gì. Siā ciáng-sék ùng-ciŏng sèng-âu, nè̤ng diŏh cêng-liông sāi cūng-kuāng gì cióh-sṳ̀. Nṳ̄ kō̤-nèng â̤ gì-guái, cuōng-gì bô ng sāi Ĭng-ngṳ̄ buōng-tū gì sṳ̀ nĭ? Gâe̤ng "audience" uâng có̤ "listener", "retrospect" uâng có̤ "look back", "commence" uâng có̤ "begin" â̤ mâ̤ gá hō̤?

Gó̤-só nṳ̄: Dâng ·gó̤! Nṳ̄ nâ cūng-kuāng có̤, bĕk-nè̤ng cêu dáung nṳ̄ mò̤ só-cék, háng dék nṳ̄ sê ng tĕ̤k cṳ̆ gì hiŏng-â-lē̤, cêu â̤ káng kĭng nṳ̄. Kă̤-sié? Ĭng-ôi chiông "listener", "look back", "begin", hùng-nè̤ng dŭ â̤ gōng, tā̤-hiêng mâ̤ chók siā-cáuk nèng-lĭk.

Dāng duōng kó̤ Bàng-uâ diē-sié gái siōng siŏh siōng mìng-kiŏk, bìng-uâ, hĕ̤k-ciā sê Mìng-dŭ Biék-gé, nṳ̄ cêu huôi-é lāu. Báh-sáng-gă siŏh-nĭk-gáu-áng gōng gì cê gōng gì sṳ̀, diŏh ùng-hŏk ngiê-sŭk diē-sié cêu găi-dŏng cêng-liông uâng siàng có̤ bĕk ciéh gōng-huák. Cuòi cêu cṳ̆-ngṳ̄ gâe̤ng băh-uâ gì kṳ̆-biék: cṳ̆-ngṳ̄ nguòng cê̤ṳ băh-uâ, dáng-sê gèng guó băh-uâ -- Dò̤ siŏh guó Ĭng-ngṳ̄ biēu-dăk, cêu sê: Art is from but beyond life.

Bók-guó uâ chŭi-iòng hūng-kuāng gōng, nguāi cê-gă siā Bàng-uâ ùng-ciŏng, gó diŏh cêng-liông sāi buōng-iòng gì cê sṳ̀. Ĭng nguāi gâe̤ng bĕk-nè̤ng mâ̤ siŏh-iông, nguāi báik-cèng sê siŏh ciéh ké̤ṳk Huà-ngṳ̄ sā̤-nō̤ guó gì ngâung-giāng. Nguāi buóh ó̤i gâe̤ng hiā páh-dâung gì mū-ngṳ̄ gé-é siŏh léng siŏh léng dŭ kák kī lì, gâe̤ng ĭ īng-uōng káung găk sĭng diē -- ĭng-ôi, ĭ sê nguāi dék kĭng-gói gì nó̤h.

Print View

19.01.08

Jesus Camp

Posted in Critiques | 01:24

Jesus Camp, Dṳ̆ng-ùng iâ huăng-ĭk siàng "Gĭ-dók Iàng" (基督營), sê siŏh buô kiák diŏh 2006 nièng gì Mī-guók diêng-īng, diē-sié gé-luŏh Mī-guók siŏh dêng Ngū-sùng-cŭng (Pentecostalism) gì gáu-dù cū-cék hâ-lêng-iàng uăk-dông, niông niāng-gŏ̤ hŏk-sĭk sĭk-ciēng séng-ngiōng, ó̤i "ôi Gĭ-dók dŏk duōng Mī-guók". Ĭ-gáuk-nè̤ng sê cĭng bō̤-siū gì séng-dù, sū sŏng-iòng gì sṳ̆-siōng sĭk-câi kák piĕng-gék: sêng-cé páh-băh gōng, ĭ-gáuk-nè̤ng sê găk lā̤ indoctrinate, ng-sê teach. Nguāi kō̤-ngì, cī dêng Ngū-sùng-cŭng gáu-dù sê còng-é ciŏng Mī-guók duōng-biéng có̤ siŏh bĭk "Céng-gáu-hăk-ék" (Caesaropapism) gì guók-gă, cêu chiông Ĭ-sṳ̆-làng guók-gă siông.
DSC06872.jpg

Â̤ mâ̤ báik indoctrinate gâe̤ng teach gì chă-biék? Teach sê gó̤-só nṳ̄ siŏh iông dâi-gié, bêng-chiā  gá nṳ̄ lī-séng sṳ̆-kō̤ gì huŏng-huák; nâ indoctrinate nĭ, sê gó̤-só nṳ̄ siŏh iông dâi-gié, dáng-sê nṳ̄ mâ̤-sāi că-muóng ôi-sié-nó̤h, nṳ̄ diŏh mò̤ dèu-giông ciék-sêu, cêu chiông ké̤ṳk sā̤-nō̤ siông.

Huòi ĭ-gáuk-nè̤ng ô indoctrinate sié-nó̤h-nó̤h ké̤ṳk niê-giāng nĭ? Nguāi éng-chiông bī-gáu chĭng gì, sê diē-sié siŏh ciéh miàng giéu lō̤ Fischer gì bùi nṳ̄-gái gá gì uâ. Ĭ duâi gáe̤: "Harry Potter ng-sê ĭng-hṳ̀ng! Ŭ-sṳ̆ sê Siông-dá̤ dék duâi gì siù-dĭk! Harry Potter nâ uăk diŏh Gô-iók sì-dô̤i tiék-ngâing â̤ ké̤ṳk chṳ̄ sī!" Nguāi tiăng giéng diŏh ciā uâ, guòng sĭng dŭ chuŏ-luŏh lâ.Surprised Niāng-gŏ̤ tiăng uòng iâ sê duâi tiè-mà, dāng duōng chuó dŭ mò̤ gāng káng Harry Potter ·gó̤ lāu.

Nguāi iâ sê siŏh ciéh hông-gáu ·gì. Bók-guó nguāi báik-duòng, Gĭ-dók-gáu dék kĭng-gói gì nó̤h cêu sê ĭ dó̤i ùng-huá dŏ̤-nguòng-séng (cultural diversity) gì kuăng-ṳ̀ng, Să̤-huŏng sié-gái iâ ciáng sê ĭng diŏh cuòi ciáh dáik hók. Nâ sê gōng, Gĭ-dók-gáu â̤ tó̤i duōng gáu Dṳ̆ng-sié-gī gì bō̤-siū sì-dô̤i, nàng-gă gì ùng-mìng iâ gṳ̆ng lā̤ cà̤ kŭi dó̤-chiă ·gó̤ lāu.

Print View

19.01.08

搬厝遘租塊

Posted in Others | 00:47

我罔講汝罔聽... Hmm, ciā miàng sê-ng-sê iā sṳ̆k? Mò̤ dâng, cŭ-uái cô sê GnuDoyng gì sĭng blog, kĕk Bàng-uâ-cê siā ùng-ciŏng gì sū-câi.

Nguāi gó-dā̤ găk YAM gâe̤ng BLOGSPOT dŭ ô ché kŭi guó mū-ngṳ̄ blog, bók-guó dŭ ké̤ṳk GFW hŭng lâi ·gó̤. Diŏh cī dó̤i mò̤ cê̤ṳ-iù gì siâ-huôi, lièng blog dŭ mò̤ dó̤i kŭi, buăng lì buăng kó̤, cĭng chiông siŏh ciéh chék-sié téng siĕh gì mò̤ chuó nè̤ng, cĭng-cĭng iā sêu-guái. Chŭi-iòng cūng-kuāng, nguāi táu-dā̤ dŭ mò̤ gĕ̤h lâi sāi mū-ngṳ̄ siā nĭk-gé gì sĭk-guáng: mū-ngṳ̄ cêu sê nguāi gì mother tongue. Tongue out How can I taste the flavors of my own life with someone else's tongue?

Gó-chṳ̄ nguāi giók-é, diŏh 2008 nièng gì kī-sṳ̄ tṳ̀ng kŭi nguāi gì mū-ngṳ̄ blog, gié-sṳ̆k liêng-sĭk mū-ngṳ̄ gì siā-cáuk nèng-lĭk. Tim sê nguāi hēng găng-dāng gì Dài-uăng bèng-iū. Gēng cē̤-nē̤ kī chuó nguāi cĭng ăng sĭng.

Kō̤-nèng nṳ̄ gì báuk-lāng-ké mò̤ nièng-ngài káng Bàng-uâ-cê. Mò̤ găk-siĕh, uâng FIREFOX káng cêu â̤ ciáng-siòng ·gó lāu.

Print View